Kjøpsvilkår

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Partene

Selger er AQTrainer AS, c/o Aquagroup AS pb. 517, 2001 Lillestrøm, hei@aqtrainer.no, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selger.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fremkommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling

AQTrainer.no har to samarbeidspartnere ved betaling: Stripe og Vipps. Avhengig av hva kjøperen velger er det den samarbeidspartneren som håndterer betalingen.

Alle priser oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Ved varekjøp vil ordreoversikten vise alle utgifter med varen, som frakt og porto.

Vipps
Dersom kjøperen benytter Vipps Hurtigkasse blir kjøperen først belastet når varen er sendt eller tjenesten startet.

Kortbetaling:
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Faktura:
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen/coachingen. Betalingsfristen framgår av fakturen og er på 14 dager fra mottak. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Levering

Klær/varer:
Levering av varer skjer på den måten som er angitt i ordreoversikten. Vi har risiko for varene inntil de overtas av deg.

Du som kunde er selv ansvarlig for å legge inn riktig navn og adresseinformasjon på ordren din. For uavhentede pakker som ikke er avtalt på forhånd med selger vil kunden normalt bli belastet med et gebyr på 200 NOK inkl. mva. Dette gebyret skal dekke frakt tur/retur selger, og de direkte kostnadene til plukking, pakking og emballering av produktene. Gebyret er uavhengig av om man ønsker ordren tilsendt på nytt.

Coaching:
Coachingpakkene er enkeltstående tjenester, og som gjelder på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode. Etter avtalen er inngått mottar kjøperen et kundeskjema fra selgeren som må fylles. Kundeskjema benyttes av coachen for å skreddersy kjøperens plan. Etter selgeren mottar utfylt kundeskjema får kunden per e-post tilsendt skreddersydd kostholds- og treningsplan (vi etterstreber å ha den ferdig innen 7 dager). Kostholds- og treningsplan er utarbeidet til kunden til hans eller hennes personlige nytte.

Ved bestilling forventes det at oppfølgingen skal, med mindre noe annet er avtalt på forhånd, begynne innen 7 dager fra kjøper mottar planen. Ved bestilling setter coachen av tid til kjøperen, og totale oppfølgingsuker skal fullføres sammenhengende og uten opphold. Det kan gjøres unntak for sykdom og ferier, men slike avbrudd i oppfølgingsperioden må avtales på forhånd direkte med kundens coach. Ikke gjennomført oppfølging uten avtale verken erstattes med forlenget oppfølgingsperiode eller kompenseres på annen måte. Kunden har heller ikke krav på refusjon som følge av en slik

AQTrainer forbeholder seg retten til å bestemme hvem kunden får tildelt som coach, og til å sette inn en vikarierende coach om den opprinnelige coachen skulle bli borte fra jobb.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden er ansvarlig for å gi fullstendige og riktige opplysninger om egen situasjon og helse i kundeskjema slik at coachen har best mulig grunnlag for utarbeidelsen av kundens oppfølging.

Kunden er videre ansvarlig for å vurdere hensiktsmessigheten og riktig profil/mål for sin coaching ut i fra sin helsesituasjon og sine forutsetninger. Ved usikkerhet bør lege eller annet kvalifisert helsepersonell konsulteres før kunden sende kundeskjema. Dersom kunden fyller ut kundeskjema, og slik avklaring ikke er foretatt, plikter kunden å anmerke og opplyse AQTrainer om enhver usikkerhet.

AQTrainer er ikke ansvarlig for følger som måtte oppstå som følge av mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra kunden, eller skader som kan oppstå dersom under utøvelse av coachingen som følge av mangelfulle eller feilaktige opplysninger gitt av kunden, herunder feil teknikk eller belastningsskader.

Aldersgrense for coaching: 16år

Angrerett

Angrerett klær/varer:
Her gjelder standard salgsbetingelser for kjøp av varer over internett. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra varen er mottatt. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Varen returneres på kjøpers bekostning, og må være ubrukt og uskadd.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøperen kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert pris.

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren mottok returnert vare.

Angrerett coaching:
Angreretten for tjenester gjelder ikke ved enkeltstående tjenester, som gjelder på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode, jf. angrerettloven § 22.

Vi tillater likevel avbestilling av coachingpakke innen 2 dager etter kjøp, men kun dersom kundeskjemaet ikke alt er besvart. Ved avbestilling vil det påløpe minst kroner 300,- i avbestillingsgebyr.

Skjer avbestilling etter dette, må bestillingen betales i sin helhet.

Ubenyttede oppfølgingsuker refunderes ikke.

Avbestilling av ekstra oppfølgingsuker er ikke mulig.

Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn sendes skriftlig til post@aqtrainer.no

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. 

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen/tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen/tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelse av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen/tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelse av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne bli tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Klær/varekjøp:
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøperen har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2mnd. Fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Personopplysninger

All informasjon om kjøper vil bli oppbevart i henhold til GDPR og norsk lov. Ønsker kjøper at dette blir slettet, sender kjøper en epost til post@aqtrainer.no. Kjøper har også rett til innsyn om all informasjon lagret om han.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger på epost: hei@aqtrainer.no innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.